Advertise - Print Edition


Brandeis University's Community Newspaper — Waltham, Mass.

‘Deis Board

Published: November 10, 2006
Section: Sports


Volleyball

Nov. 8
W 3-0 v. Plymouth State

Nov. 4
L 1-3 v. Chicago
W 3-1 v. Case

Nov. 3
W 3-2 v. Chicago
L 0-3 v. Emory
L 0-3 v. NYU

Fencing

Nov. 4
Men: 2nd +162
Women: 5th + 138

Mens Soccer

Nov. 8 W 1-0 v. Plymouth State

Nov. 4
W 2-1 (OT) at NYU

Womens Soccer

Nov. 8
W 3-2 (OT) at
Rhode Island College

Nov. 4
W 2-1 at NYU